తెలుగు రచనలు

నేను ప్రాధ్యాపకులు (ప్రొఫెసర్) జూలియన్ షన్ పర్యవేక్షణలో సంగణక శాస్త్రమునందు PhDకై MITలో ౘదువుతున్నాను. దీనికి ముందు ప్రాధ్యాపకులు కోస్తీస్ దస్కలాకిస్ పర్యవేక్షణలో సంగణక శాస్త్రమునందు MITలోనే Masters పూర్తిచేశాను. తఃపూర్వం Princeton విశ్వవిద్యాలయములో ప్రా|| రాబర్ట్ టార్జన్ పర్యవేక్షణలో పరిశోధన కొనసాగించాను.

నా ప్రథమ పరిశోధనాభీష్టాలు: ప్రవిభక్త విధికల్పాలు (డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కమ్ప్యూటింగ్), యంత్రగ్రహణ-సిద్ధాంతము (మషీన్ లర్ణిగ్), సాంఖ్యకీయ-స్వభావ-పరీక్షలు (స్టటిస్టికల్ టెస్టింగ్), మరియు బిందుసత్ర-విధికల్పాలు (గ్రాఫ్ ఆల్గరిదమ్స్).

ఇవేకాకుండా భాషావ్యాకరణాలకీ గణితసంగనకశాస్త్రాలకీ మధ్య వున్న అనుబంధాన్ని అన్వేషించడములో నాకు ఆశక్తి ఉంది. ఛందశ్శాస్త్రములోనుంచి పుట్టుకొచ్చిన విరహంక-సంఖ్యలూ పింగళ మేరుప్రస్తారము ఫిబనాచీ సంఖ్యలుగానూ, పాస్కాల్ త్రికోణముగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఈ ప్రస్తారాల మూలాలు నాకు ప్రా|| మంజుల్ భార్గవ తెలిపారు. ఇట్టి గణితశాస్త్రమూలాలను పురాతన గ్రంథాలలో ౘదివి, అర్థంచేసుకొని, ప్రసిద్ధికి తేవడము నా అభిరుచులలోనొకటి. ప్రస్తుతం ఆచార్య పాణినియొక్క అష్టాధ్యాయిలోగల సంగణసంబంధమైన విశేషాలనుగురించి నేర్చుకుంటున్నాను.

భాషను పరిశీలించడమేకాదు, భాషలోని కావ్యాలను ౘదవడము, కవితలనూ కథలనూ రచించడము కూడా నాకిష్టము. తెలుగు, ఆంగ్ల, సంస్కృత భాషలలో యథాశక్తిగా వ్రాస్తాను.కౢప్త విశ్లేషణ

పూర్తి పద్య వివర

రామేశ్వరస్తుతి

శ్రీకృష్ణదేవరాయని ఆస్థానములోని అష్టదిగ్గజ కవి పింగళి సూరన "రాఘవపాండవీయము" అనే మొదట్టి తెలుగు ద్వ్యర్థి (రెండర్థముల) ప్రబంధాన్ని రచించారు. ఆ కావ్యమునుగురించి ౘదవాలనే అపరిమితమైన ఆశక్తి కలిగి నేను గ్రంథమూలముకై వెదకాడుతుండగా, శ్రీ. ప్రణవ్ కుమార్ వసిష్ఠ గారు కలిసి ఆ గ్రంథాన్ని నాకు ఇచ్చారు. గ్రంథములో మొదట్టి కొన్ని పద్యాలని ౘదివినతరువాత స్ఫూర్తిపొంది నేను ఈ రామేశ్వరస్తుతిని వ్రాసుకున్నాను.

హైందవస్నాతక సంస్కృత స్వాగతవచనము

అమెరికన్ సమ్యుక్త రాష్ట్రాలలో (USAలో) తొలి హైందవ స్నాతకోత్సవమును అంతర్జాలమాధ్యమములో హిందూ స్టూడెంట్స్ కౌంసిల్ ౨౦౨౦ సంవత్సరములో వహించింది. ఈ ఉత్సవానికి ముఖ్యాతిథిగా మాననీయ కేంద్రనేత Rep. శ్రీమతి తులసి గాబర్డ్ వేంజేసారు. Princeton, Harvard విశ్వవిద్యాలయాల సంప్రదాయములో స్వాగతవచనము (Salutatory Address)ని ప్రాచీనభాషలో ఇవ్వసంకల్పించి నిర్వాహకులు ఆ వచనాన్నిచ్చే భాగ్యము నాకు అందజేసారు.

తెలుగులిపిలో స్వాగతవచనము:

ఓం శ్రీగురుభ్యో నమః

ఆదరణీయాః ౨౦౨౦-స్నాతకగణస్య సోదరసోదర్యాః,

నమాంసి । స్వాగతమ్ ।

అద్య, వయం సర్వే ఉపాధిపత్రాణాం స్వీకరణార్థం సమాగతాః స్మః.। భవద్భ్యః సర్వేభ్యోఽభినన్దనాని ।

సుదీర్ఘకాలశ్రమఫలమిదమ్ । పరన్తు కేషాం శ్రమస్య ఫలమ్ ఏతత్? వయం ఏతావత్ అవర్ధామహి యతః, బహవః జనాః అస్మభ్యం అనిర్వచనీయ త్యాగాన్ అకుర్వన్. తేషు ప్రముఖాః సంతి అస్మాకం మాతృ, పితృ, గురు దేవాః । మాతః! నవమాసాన్ గర్భే ధృత్వా, జన్మ దత్వా, మాం వర్ధయితవతీ భవతీ; ఇదం మమ హృదయపూర్వకాభివన్దనమ్ । పితః! కుటుమ్బస్య మూలస్థమ్భం భూత్వా వికాసపథం అదర్శయత్; అయం మమ సాష్టాఙ్గప్రణామః । గురవః! సరస్వతీకటాక్షం దత్తవన్తః భవన్తః । అయం మమ ప్రాఞ్జలిః । అగణనీయాః ఇతరాః అపి మమ వర్ధనార్థం శ్రమితవన్తః । తేభ్యః అపి కృతజ్ఞతాః. సమర్ప్యన్తే ।

మాతృదేవో భవ । పితృదేవో భవ । ఆచార్యదేవో భవ ।

ఆదరణీయ-సోదరసోదర్యాః! ఏతావత్ పర్యంతం, వయం విద్యార్థినః । ఇతఃపరం వయం దాయిత్వవన్తః భూత్వా లోకే వ్యవహరిష్యామః ।

అస్మిన్ అవసరే మమ ఆచార్యస్య వాక్యాని స్మరణపథే ఆయాన్తి । తస్య సారాంశః ఏవమ్ అస్తి -

లోకే భిన్నాః శక్తయః భ్రమరాః ఇవ వర్తన్తే । మానవః కీటకవత్ అనవధానః అస్తి చేత్ భ్రమరాః తం భ్రమరకీటకన్యాయానుగుణం ఆవృణ్వన్తి । పరన్తు యది సః మానవః స్వధర్మే ప్రతిష్ఠితః భవతి, తర్హి ధర్మప్రసారితకాన్తికిరణాః తస్య హృదయకమలం వికాసయన్తి । తత్ కుసుమం భ్రమరాన్ సర్వాన్ ఆకర్షయతి. । తథా తే ఏవ భ్రమరాః ఆనన్దమకరన్దప్రసారకాః భవన్తి ।

తర్హి, వయం ధర్మపథమ్ అనుసృత్య లోకకల్యాణహేతుకాః భవేమ ।

ఉత్తిష్ఠత జాగ్రత ప్రాప్య వరాన్నిబోధత - ఇతి కఠోపనిషదః ఉపదేశం పాలయామ । సర్వే భవన్తు సుఖినః. । సర్వే సన్తు నిరామయాః. । సర్వే భద్రాణి పశ్యన్తు । మా కశ్చిద్దు:ఖభాగ్భవేత్ ।

ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః

రావణసంగ్రామము

రామాయణ యుద్ధకాండములో జరిగిన రామరావణయుద్ధమును గురించి నేను వ్రాసుకున్న కావ్యము. మొత్తము ఐదు పద్యాలు. ప్రతి పద్యములో ప్రతి పంక్తి షోడసమాత్రాకాలపరిమాణము గలది. ఈ సంగ్రామకవితకి ప్రార్ధనాశ్లోకముగా రామేశ్వరస్తుతిని యెంచుకున్నాను.